Hasta Hakları ve Sorumlulukları
04 Ekim 2018

HASTA HAKLARI

Birimimizde 1 hasta hakları birim sorumlusu görev yapmaktadır. Amacımız hastanemizde yaşanan hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun şekilde ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması, hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin eğitilmesidir.

HASTA HAKLARI NELERDİR?

Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

1) Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.

2) Eşitlik içinde hizmete ulaşma:

Irk, dil, din ve mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.

3) Bilgilendirme:

Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye hakkı vardır.

4) Kuruluşu seçme ve değiştirme:

Sağlık kurulunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşundan verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.

5) Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:

Sağlık hizmetleri verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, hakkı vardır.

6) Bilgi isteme:

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye hakkı vardır.

7) Mahremiyet:

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.

8) Rıza ve izin:

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

9) Reddetme ve durdurma:

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye hakkı vardır.

10) Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

11) Dini vecibelerini yerine getirebilme:

Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

12) Saygınlık görmesi:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

13) Rahatlık:

Her türlü sağlıklı şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

14) Ziyaret:

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, ziyaretçi kabul etmeye hakkı vardır.

15) Refakatçi bulundurma:

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşların imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı vardır.

16) Müracaat, şikâyet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

17) Sürekli hizmet:

Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya HAKKI VARDIR.

HASTA SORUMLULUKLARI NELERDİR?

1) Genel Sorumluluklar

· Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı, sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

· Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

· Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır

2) Sosyal Güvenlik Durumu

· Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

· Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3) Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hasta; yakınmalarını,

Daha önce geçirdiği hastalıkları,

Yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini,

Eğer varsa halen kullandığı ilaçları,

Tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.

4) Hastane Kurallarına Uyma

· Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

· Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

· Hasta; tedavi, bakım ve iyileştirme sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmalıdır.

· Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa; randevunun tarih ve saatine uymalı ve değişiklikleri ilgili yere bildirmelidir.

· Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

· Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5) Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

· Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

· Hasta; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmelidir.

· Hasta; sağlık bakımı ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmelidir.

· Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisinin sorumlu olduğunu bilmelidir.

İletişim

Bakanlığımız http://www.saglik.gov.tr/ adresine

Alo 184 Sabim Hattına

618.24.14 / 244

numaralı telefona başvurabilirsiniz